Losning ICT

Contact opnemen


Disclaimer

Losning ICT B.V.
Gebruik van deze website, eigendom van de besloten vennootschap Losning ICT B.V. is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door Losning ICT B.V. uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Verwijzingen/hyperlinks
Bepaalde verwijzingen of hyperlinks in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Losning ICT B.V. geen controle heeft. Losning ICT B.V. draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Garantie
Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de redelijkheid,
juistheid of volledigheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden. Losning ICT B.V., alsmede de directies en medewerkers, aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en/of aanbevelingen die op de site worden gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden. Deze informatie en aanbevelingen kunnen overigens zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Losning ICT B.V. of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Losning ICT B.V.